گروه صنعتی دُرپادتبریز

گروه صنعتی دُرپادتبریز

خط مشی نظامهای مدیریت کیفیت ، ایمنی و بهداشت حرفه ای

گروه صنعتی دُرپاد تبریز

شرکت دُرپاد تبریز با فعالیت تولید انواع لوله، پروفیل آهنی و ورق گالوانیزه جهت رسیدن به اهداف:

1-   کسب رضایت مشتریان و سایر ذی نفعان از طریق برآورده کردن نیازها و انتظارات آنها

2-   حفظ سهم بازارهای ملی و وارد شدن به بازارهای جهانی

3-    کاهش قیمت تمام شده محصولات از طریق کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، بهینه سازی فرآیندها

4-   حرکت در جهت تعالی سازمانی از طریق استقرار و توسعه نظامهای مدیریتی

5-   پیشگیریی از مصدومیت و بیماریهای شغلی

6-   انطباق با الزامات قانونی قابل کاربرد در درپاد و دیگر الزامات

با انتخاب الگوهای نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001-2000 و نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر OHSAS 18001-2007 و استقرار آنها، التزام عملی و تعهد خود را نسبت به جلب رضایت مشتریان و ارتقا سلامت و ایمنی نیروی انسانی و تحقق اهداف فوق نشان می دهد.

اینجانب بطور مستمر بر حسن اجرا، اثر بخشی و بهبود نظامهای مدیریتی فوق نظارت داشته و در مواقع لزوم آنها را به همراه اهداف مذکور بازنگری می نمایم و از همه کارکنان شریف و مدیران محترم انتظار دارم با همکاری نماینده مدیریت در جهت رعایت الزامات این استانداردها و نیل به اهداف فوق گام بردارند.